Ustaw jako domową Dodaj do ulubionych Drukuj Wyślij e-mail
ENTRE.PL Team
Zawodnicy
Galerie
Artykuły
Linki
Tapety
Forum
Trasy biegowe

Nagrody

Aktualności

GP Żoliborza 2011 - wyniki
Kupno zdjęć
Konkursy

Strona główna

O nas
Kontakt
Prasa
Regulamin
Statut
Zasady przyjmowania nowych członków
Portfolio
Fanklub

Forum klubowe

E-TRENER
Informacje o trenerze
Trenowani zawodnicy
Pomoc i porady
Artykuły
Kontakt

Zadaj pytanie

Organizowane biegi
V WIELKA URSYNOWSKA
17. Bieg Mikołajkowy - 10km
17. Bieg Mikołajkowy - biegi dzieci
7 Bieg Entre - Integracja
I Żoliborski Cross Nadwiślański
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy- dzieci
6. Bieg ENTRE.PL
GP Żoliborza 2011
15 Bieg Mikołajkowy - dzieci
15 Bieg Mikołajkowy - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dzieci
14 Bieg Mikołajkowy - dorośli
14 Bieg Mikołajkowy - dzieci
IV Bieg ENTRE.PL - dorośli
IV Bieg ENTRE.PL - dzieci
III Bieg ENTRE.PL - 10 km
III Bieg ENTRE.PL - Dzieci
II Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - dzieci
Zawody
Terminarz
Wyniki
Foto sklep
Plik cyfrowy
Wydruk zdjęć

Aktualności
12-11-2017
Drużynowe zwycięstwo ENTRE.PL Teamu w II Biegu Orła w Czosnowie

10-10-2017
Ruszyły zapisy do XI Górskiego Biegu ENTRE

25-09-2017
Beata Andres - III Miejsce Open Kobiet w XVII Maratonie Warszawskim

16-09-2017
Filip Babik triumfatorem II Bielańskiego Biegu Dzika na 5km! 

13-09-2017
Podium dla Beaty Andres w Warsaw Track Cup 2017

24-07-2017
Beata Andres Mistrzynią Polski Masters w biegu na 5 km


Archiwum

Opis biegu
Zapisz się
Lista startowa
Wyniki
Aktualności
Sponsorzy


III Bieg ENTRE.PL - 10 km


07-06-2008


III BIEG ENTRE.PL TEAM - MŁOCINY
Warszawa-Bielany, Park Młociński
sobota, 7 czerwca 2008r.


Regulamin

§ 1. Organizator

1. Organizatorem III Biegu ENTRE.PL jest stowarzyszenie Klub Sportowy ENTRE.PL Team z siedzibą w Magdalence, nr KRS 0000241287, siedziba: ul. Polna 28 Magdalenka, 05-506 Lesznowola, adres e-mail: entre@entre.pl, strona internetowa: www.team.entre.pl

przy współudziale Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

2. Dyrektorem III Biegu ENTRE.PL jest Radosław Łapiński - adres e-mail: radek@entre.pl

§ 2. Termin i miejsce

Impreza odbędzie się 7 czerwca 2008 r. na terenie Parku Młocińskiego w Warszawie w godzinach 8:00-13:00.

§ 3. Cel i program imprezy

1. Celem imprezy jest:
- koleżeńska rywalizacja sportowców-amatorów w biegu długodystansowym,
- promocja aktywności fizycznej,
- promocja rekreacyjnych terenów zielonych dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
- promocja dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
- integracja środowisk sportowców-amatorów.

2. W ramach imprezy rozegrany zostanie bieg główny oraz biegi dla dzieci. Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz przebieg biegów dla dzieci określa odrębny regulamin.

§ 4. Trasa biegu głównego

1. Bieg główny odbędzie się na odpowiednio oznakowanej trasie o nawierzchni naturalnej, na którą składają się trzy okrążenia (ostatnie niepełne) o łącznej długości 10.000 m. Trasa nie posiada atestu.

2. Na trasie będzie usytuowany jeden punkt odświeżania zaopatrzony w napoje.

§ 5. Uczestnictwo w biegu głównym

1. Udział w biegu wziąć mogą osoby, które spełniają poniższe warunki:
- w dniu biegu mają ukończone 16 lat,
- w czasie weryfikacji w biurze zawodów przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym i/lub podpiszą oświadczenie o braku takich przeciwwskazań,
- uiściły opłatę startową.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto przedstawić przy weryfikacji oświadczenie opiekuna ustawowego o zgodzie na udział w biegu. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym składa opiekun ustawowy.

3. Weryfikacja uczestników odbędzie się 7 czerwca 2008 r. w godzinach od 9 do 10:45 w biurze zawodów w pobliżu mety biegu. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić, na żądanie organizatora, dokument potwierdzający tożsamość.

§ 6. Zgłoszenia

1. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.team.entre.pl w terminie do 31 maja 2008 r.
Po tym terminie zgłoszenie może być dokonane wyłącznie 7 czerwca 2008 r. w biurze zawodów w godzinach od 9:00 do 10:45.

2. Uczestnicy otrzymują numery startowe według kolejności zgłoszeń. Wydawanie numerów odbywać będzie się w czasie weryfikacji w biurze zawodów.

3. Ze względu na usytuowanie imprezy w obszarze chronionym, ustanawia się limit ilości uczestników imprezy na 250 osób.

4. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego i wniósł opłatę startową, lecz rezygnuje z udziału w imprezie, może wskazać osobę, na rzecz której zrzeka się uczestnictwa. Zgłoszenia zmian na liście startowej możliwe są wyłącznie do 31 maja 2008 r. poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia dokonane z adresu e-mail innego niż podany przy rejestracji nie będą rozpatrywane. Osoba, na rzecz której zrzeczono się uczestnictwa, zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować się z organizatorem w celu weryfikacji i korekty listy startowej. Postanowienia § 8 pkt 1 stosuje się odpowiednio. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmian na liście startowej, jeśli powstaną uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia osoby rezygnującej z udziału w imprezie.

§ 7. Opłaty

1. Opłata startowa wynosi 10 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

ENTRE.PL Team
Volkswagen Bank Polska SA
75 2130 0004 2001 0346 7511 0001

lub uiścić podczas weryfikacji w biurze zawodów. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy należy zachować potwierdzenie przelewu i okazać je na żądanie organizatora, gdyby wpłata dokonana została w terminie uniemożliwiającym zaksięgowanie jej na rachunku organizatora do dnia zawodów.

2. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. Przekazanie uiszczonej opłaty startowej na rzecz osoby trzeciej możliwe jest wyłącznie w przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 4.

§ 8. Świadczenia

1. Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego i uiści opłatę startową do dnia 15 maja 2008 r., otrzyma pakiet startowy z okolicznościową koszulką w wybranym rozmiarze oraz innymi upominkami. Osobom, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego i wniosą opłatę startową w terminie od 16 do 31 maja 2008 r. organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w wybranym rozmiarze. W przypadku osób dokonujących zgłoszenia lub opłaty bezpośrednio w biurze zawodów, jak również w przypadku osób, które dokonały wpłaty po 31 maja 2008 r., pakiety wydawane będą do wyczerpania zapasów, a organizator nie zapewnia możliwości wyboru rozmiaru koszulki.

2. Każdy uczestnik po zakończeniu biegu otrzyma napoje i drobny poczęstunek.

§ 9. Klasyfikacje

Klasyfikacje:
W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) generalna mężczyzn,
b) generalna kobiet,
c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiety: mężczyśni:
K-16: 16 - 19 lat; M-16: 16 - 19 lat;
K-20: 20 - 29 lat; M-20: 20 - 29 lat;
K-30: 30 - 39 lat; M-30: 30 - 39 lat;
K-40: 40 - 49 lat; M-40: 40 - 49 lat;
K-50: 50 - 59 lat; M-50: 50 - 59 lat;
K-60: 60 - 69 lat; M-60: 60 - 69 lat;
K-70: powyżej 70 lat; M-70: powyżej 70 lat;

Klasyfikacja drużynowa:
4 uczestników bez względu na płeć reprezentujących klub sportowy/grupę biegową/firmę. Uczestnicy powinni zadbać o podanie w zgłoszeniach jednolitych nazw klubu, w przeciwnym wypadku drużyna może nie zostać sklasyfikowana.

§ 10. Nagrody

1. Puchary dla zdobywców miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet, mężczyzn i drużynowej.
2. W klasyfikacji generalnej mężczyzn nagrody pieniężne za miejsca 1-3
3. W klasyfikacji generalnej kobiet nagrody pieniężne za miejsca 1-3
4. Nagrody pieniężne będą przelewane na rachunki bankowe wskazane przez osoby nagrodzone.
5. W kategoriach wiekowych zawodnicy za miejsca 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe. Laureaci z klasyfikacji generalnej biorą udział w podziale nagród w swoich kategoriach wiekowych.
6. Ponadto wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów.

§ 11. Postanowienia końcowe i informacje dodatkowe:

1. Bieg odbywa się na terenie chronionym wokół rezerwatu przyrody. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Parku Młocińskim.

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są umieścić na ubiorze otrzymane przy weryfikacji numery startowe w sposób umożliwiający zespołowi sędziowskiemu ich bezbłędne odczytanie.

3. Uczestnik biegu zobowiązany jest do poruszania się wyłącznie po oznakowanej trasie biegu. Jakakolwiek zmiana trasy powoduje natychmiastową dyskwalifikację. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia na trasie biegu punktów kontrolnych; w tym wypadku ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio.

4. Po zakończeniu biegu uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie opuścić oznakowaną strefę mety po sklasyfikowaniu przez zespół sędziowski. Zabrania się jakichkolwiek zmian kolejności w obrębie strefy mety. Pod grośbą dyskwalifikacji zabrania się ponownego przekraczania linii mety.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w ciągu 24 godzin od publikacji pierwszych, nieoficjalnych wyników biegu na stronie www.team.entre.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie III Biegu ENTRE.PL.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

7. Szczegółowy Program III Biegu ENTRE.PL:

Zapisy w biurze zawodów od 9:00 do 10:45
Start do biegu głównego o godz. 11.00.
Zakończenie zawodów, wręczanie i losowanie nagród niezwłocznie po ukończeniu biegu przez ostatniego z zawodników.

8. Dojazd:
- komunikacją miejską autobusy 103, 106, 181 (przystanek Dzierżoniowska),
- samochodem, wjazd z ul. Pułkowej w ulicę Papirusów (za restauracją McDonald’s).

9. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i odbiór numeru startowego jest równoznaczne z podporządkowaniem się niniejszemu regulaminowi.

10. Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora III Biegu ENTRE.PL.

 

 

Regulamin Biegów Dzieci i Młodzieży “Ja też jestem sportowcem” towarzyszących III Biegowi ENTRE.PL


1. Biegi Dzieci i Młodzieży odbędą się 7 czerwca 2008 r. w Parku Młocińskim w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na udział w imprezie sportowej.

2. Rozegrane zostaną następujące wyścigi:

        bieg dzieci młodszych na dystansie 300 m - dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 1999 r.;
        bieg dzieci starszych na dystansie 750 m - dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 1999 r.;
        bieg młodzieży na dystansie 1.500 m - dla dziewcząt i chłopców urodzonych od 6 czerwca 1992 r. do do 31 grudnia 1996 r.
        bieg integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych na dystansie 300 m (w ramach biegu dzieci młodszych)

3. Uczestników, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 lat, zapraszamy do udziału w biegu głównym na dystansie 10 km w kategoriach wiekowych K 16 i M 16.

4. Start poszczególnych biegów nastąpi: 

       - 9:45 start biegu na 300 m i biegu integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów,
       - 9:55 start biegu na 750 m,
       - 10:10 start biegu na 1.500 m.

O godzinie 10:40 w pobliżu biura zawodów i mety nastąpi rozdanie nagród i upominków dla uczestników biegów.

Konkurs plastyczny:

Wszyscy uczestnicy biegów dla dzieci i młodzieży mogą wziąć udział w konkursie plastycznym pod tytułem „Ja też jestem sportowcem”. Prace plastyczne (wykonane dowolną techniką, zachęcamy do eksperymentowania) przyjmujemy w biurze zawodów III Biegu ENTRE.PL w dniu zawodów. Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej klubu ENTRE.PL. Autorzy trzech najciekawszych otrzymają od organizatorów pamiątkowe dyplomy i upominki.

Zapisy:

W biurze zawodów III Biegu ENTRE.PL od godziny 9:00 oraz za pośrednictwem formularza na stronie internetowej biegu. Wszyscy uczestnicy zwolnieni są z opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do uczestnictwa w imprezach organizowanych w ramach III Biegu ENTRE.PL jest przedstawienie oświadczenia rodziców (opiekunów) o zgodzie na udział w imprezie sportowej, sporządzonego według poniższego wzoru (formularz dostępny będzie w biurze zawodów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.

Wzór zgłoszenia dzieci i młodzieży do III Biegu ENTRE:


Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka / dotyczy dzieci i młodzieży do 18 roku życia/

........................................................................... ...................................................
(imię i nazwisko) ( data urodzenia)

na start w III Biegu ENTRE

na dystansie ............................m

Oświadczam,że stan zdrowia dziecka pozwala na start w powyższym biegu.

7 czerwca 2008 r. .........................................................................................
( czytelny podpis rodzica lub opiekuna)Wszelkich informacji na temat biegu dzieci i młodzieży udzielają: Bożena Badurek bbktiv@wp.pl i Silvia Bonacchi ester@entre.pl

SPONSORZY

DIATON

 

 

 


 

Aktualności .::. Zawodnicy .::. Galerie .::. Artykuły .::. Terminarz .::. Wyniki
Sztuka Biegania .::. Sztuka Kadru .::. Strona główna
Copyright © 2005-2011 ENTRE.PL Team